ЗА РОМАНИ ЯК

ТВ „Романи Як” е телевизионен канал, разпространяван по кабел и сателит със специализиран профил от гледна точка на целевата аудитория – ромските общности. Програмата е с културно-информационна и публицистична насоченост, ориентирана към специфичните проблеми на ромската интеграция, социалноикономическото и обществено развитие. Ние ще създадем една наистина изчерпателна национална програма, популяризираща междуетническата толерантност, взаимо опознаване, разбирателство и сътрудничество.

Потенциалната ромска аудитория в страната е над 700,000 души. Това превръща „ТВ Романи як” в потенциално значим социален, политически и културно-информационен фактор в развитието на обществената среда в България и приобщаването и към европейските ценности за ефективно мултикултурно и мултиетническо развитие на обществото. Освен това, има голяма емигрантска българо-ромска диаспора в ЕС, към която медията смята да подходи чрез сателитното радиоразпръскване и възможностите на Интернет телевизията по кабел.

До настоящия момент има няколко ограничени опита у нас за създаване на ромска телевизия. Те обаче нямат особен успех и ние приемаме, че тази пазарна и обществена ниша не е покрита. На практика няма адекватно , специализирано медийно присъствие, което да отговаря на специфичните потребностите на това население от културно-информационен, публицистичен, възпитателен и образователен характер.

ТВ „Романи Як” ще има реална практическа роля и при минимизирането на много други социално значими проблеми - планиране на семейството, управление на семейния бюджет, равноправието между половете, проблемите на ромската жена, владеенето на майчиния и българския език, професионалната квалификация и обществения статус на ромите във всички отрасли на икономиката, културата и живота на обществото, съхраняването и развитието на положителните ромски традиции, като тези в музикалната култура и занаятите и др.

Усилията на държавното управление и целевите европейски фондове, не са достатъчни за промяна в това отношение. Има крещяща нужда от възпитание на ромското население, че образованието няма алтернатива, а е въпрос на съществуване. Чрез телевизията ще предоставяме квалификационни и преквалификационни курсове, изучаване на езици, самообучение, усвояване на нови технологии, обучение в занаяти, дистанционно обучение по интернет и други форми!

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

✓ Привличане и дългосрочно задържане на зрителския интерес към ТВ Романи ЯК от 350000 първоначално до 600 000 зрители за период от две години;
✓ Повишаване на информираността и образователното ниво на целевата ни аудитория по отношение на проблеми свързани както с личностната и социалната им компетентност, така и с такива от обществено значим характер;
✓ Промяна на мисленето и нагласите на ромите към дейно и пълноценно участие във всички форми на обществения живот (интеграция);
✓ Осигуряване/подпомагане ангажираността на нашите зрители при формулирането и решаването на проблеми от техните общности, чрез участието им при развитие и реализиране на програмната схема и отделните предавания (използване възможностите на интерактивната телевизия);
✓ Повишаване самооценката и самочувствието на хората от ромската общност.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

✓ Осигурена висока гледаемост на ТВ Романи ЯК (в рамките на две години – 70% от целевата група);
✓ Повишени информираност и образователно ниво по тематичните направления изброени по-горе;
✓ Променено мислене и нагласи относно начините за решаване на совствените проблеми и участието в обществения живот;
✓ Повишени самочувствие и самооценка в следствие на по-доброто разбиране на значимостта на ромските култура и традиции;
✓ Принос за повишаване на трудовата заетост;
✓ Подпомогнат е процеса на цялостна интеграция на ромите в обществото.

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ ПРИОРИТЕТИ

Информация, новини, публицистика. Нашата информационна политика се основава на два главни принципа:
Предоставяне на актуална, пълна и проверена от гледна точка на достоверност информация. Съблюдаване на основните журналистически принципи и етичен кодекс.
Предоставяне на специфична/конкретна информация, отговаряща на интересите и нуждите на нашата аудитория.
Като информационни източници за световни и национални новини ще използваме информационни агенции доказали своята легитимност и стойност (АNЅА - Итaлия, ВВС – Beлиĸoбpитaния, ВЕТА – Cъpбия, СNN - CAЩ, Dеutѕсhе Wеllе – Гepмaния, БTA – Бългapия, ĸaĸтo Rеutеrѕ – CAЩ и АFР - Фpaнc Πpec и др.), като по този начин ще гарантираме достоверност и изчерпателност. Предвиждаме особен приоритет на репортерската гледна точка като използваме достатъчно преки репортажи, включвани в различните формати от програмната схема. По този начин ще можем да отразяваме актуални събития от всички региони на страната.
Планираме също организиране и използване на репортажи извън страната. Това ще допринесе и за привличане на интереса на нашите целеви групи, които не живеят в България.
Публицистичните формати също са наш приоритет. Те ще дават възможност да се дискутират актуални теми с участието на събеседници с различен професионален опит, етническа принадлежност и от различни възрастови групи, което ще осигурява информативност и социален и етнически плурализъм на нашите предавания.
За разлика от други кабелни и сателитни канали ТВ Романи ЯК не е комерсиално ориентирана. Това ще ни даде възможност да избягваме „сензационно – жълт” стил при подбора и поднасянето на информацията, да запазим сериозен и спокоен тон и да представяме новини в максимално широк контекст.
Както вече отбелязахме, ТВ Романи ЯК е насочена главно към ромските общности в България. По тази причина информационните и публицистични предавания трябва да подпомагат решаването на реални и значими проблеми на тези хора. По наше мнение част от проблемите са бедността, безработицата, образователния статус, положението на жените, разбирането на жилищната политика, здравното и сексуално образование, познаване на социалните норми и политики. Чрез планираната много силно застъпена в публицистичните и дискусионни формати интерактивна комуникация със зрителите, ние искаме да превърнем ТВ канала в пространство за реално социално взаимодействие на общността. За това ще ни помогнат и сайта на канала, консултативния съвет, планираните социологически проучвания, рубриката на зрителя, включването на зрители в релано време, използвайки социалните мрежи и други методи.
Образование
Дефицитите в образованието на ромите допринасят пряко за съществуването на всички изложени по-горе проблеми, а те се превръщат и в реални проблеми на цялото българско общество. В този смисъл, всички институции и медии в страната са заинтересовани и отговорни за минимизиране на тези дефицити. Необходимо е всички те да работят ефективно и в сътрудничество за това.
Повишаването на образователното ниво на нашите зрители е основен приоритет на ТВ Романи ЯК. Ние виждаме ролята си, допълвайки и допринасяйки към общите усилия, в две основни посоки. Да подаваме инфирмация и създаваме условия за повишаване на образователното ниво на нашите зрители директно чрез канала. И второ – да мотивираме хората от общността да използват пълноценно това, което предоставят социалните институции ( напр. мотивация за посещение и задържане на децата в училище).
Базирана на това разбиране, политиката ни в сфера образование има няколко приоритета.
Привличане и задържане на децата и младежите от начална, основна и средно образователна възраст в училищата, като акцент за средното образование е насочването към професионалните училища.
Трудова заетост и професионална реализация. Ще представяме и осъществяваме връзка със съответните институции; възможности за работа; необходими квалификации, документи, начин за подготовка при кандидатстване; организации предлагащи или подпомагащи намирането на работа и др.
Усвояване на майчин и български език. Излъчване на образователна програма основана на методите на билингвистичното образование и с участието на професионални преподаватели.
Здравно и сексуално образование. Отново в сътрудничество с професионално насочените организации, институции и експерти.
Положението на жената в обществото и социални отношения. Включително семейно планиране, отношения в семейството, социални политики и др.
Общообразоватална тематика. Насочена към по-широк кръг теми като, върховенство на закона и политика; разбиране на жилищната политика; география, история, религия и толерантност.
Култура, изкуство, занаят, спорт
Представяне и обучение в изкуство и традиционни занаяти. Спортни състезанияи игри. По този начин разширяваме кръгозора и формираме отношение и мотивация на зрителите.
Представяне и запознаване с традициите, вярванията, поведенията и практиките, характерни ( или общи ) за отделни ромски и български общности и региони. Основната ни извънобразователна цел е да подпомогнем развитието на самоидентичността и самочувствието на ромите, да възпитаваме и да допринасяме за интеграцията.
Тук, освен документалистика, отново предвиждаме използването на репортажи, представящи както празници и обичаи, така и практиката на конкретни занаятчии и институции.
Като важен инструмент за ефективниостта на предаванията от сфера образование, култура и спорт планираме да представяме добри примери на успели лица от общностите, които могат да мотивират и вдъхновяват.

Седмично разпределение по часове на Национална телевизия ,,Романи Як

 

ПРОГРАМА

ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК

5:30 часа – модерен блок

7:30 часа – образование

8:30 часа – трудова заетост

9:30 часа – здравеопазване

10:30 часа – Час по ромски

11:00 часа – жилищна политика

12:00 часа – върховенство на закона

13:00 часа – обедни новини

13:30 часа – културен календар за деня АФИШ

14:00 часа – бит традиции култура история

15:00 часа – час по ромски

15:30 часа – спорт

16:30 часа – новини

17:00 часа –зрителят има думата

18:00 часа – ромската жена

19:00 часа  – обзорно политическо предаване

20:30 часа  – новини от ромските махали

21:30 часа – културно музикално предаване /поздравителен концерт/

00:00 часа   – повторение на предавания

Образование

Здравеопазване

Жилищна политика

Трудова заетост

Върховенство на закона

30 минути от началото на културно музикалното предаване  /поздравителен концерт/

 

 

 

ПРОГРАМА

ЗА СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

 

5:30 часа – модерен блок

7:30 часа – върховенство на закона

8:30 часа – ромската жена

9:30 часа – културен календар АФИШ

10:00 часа – зрителят има думата

11:00 часа – религия

12:00 часа – спорт

12:30 часа – час по ромски

13:00 часа – жилищна политика

14:00 часа – новини

14:30 часа – моята сватба

14:40 часа – бит, традиции, занаяти, култура, история

15:00 часа – образование

16:00 часа – трудова заетост

17:00 часа – занаяти изкуство

18:00 часа – част по ромски

18:30 часа – здравеопазване

19:30 часа  – обзорно политическо предаване

20:30 часа  – новини от ромските махали

21:30 часа – моята сватба

21:45 часа – културно музикално предаване /поздравителен концерт/

00:00 часа   – повторение на предавания

Образование

Здравеопазване

Жилищна политика

Трудова заетост

Върховенство на закона

30 минути от началото на културно музикалното предаване  /поздравителен концерт/