Силата е в теб! Романи ЯК е първата обществена телевизия у нас, в чийто фокус е животът на ромските общности. Тя може да се развие и утвърди единствено с Вашето съдействие. Научете повече за концепцията ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ Силата е в теб! Романи ЯК е първата обществена телевизия у нас, в чийто фокус е животът на ромските общности. Тя може да се развие и утвърди единствено с Вашето съдействие. Научете повече за концепцията ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

КОИ СМЕ НИЕ

Фондация „Саворе“ е юридическо лице с нестопанска с цел за извършване на дейност в обществена холза. Фондацията е учредена през 2000 г. и има двайсет годишна история. Мисията на фондацията е да подпомага интегрирането на ромските общности в обществото. Основните дейности на организацията са свълзани с:

✓ организиране на обществени консултации и граждански панели, посветени на ромското включване и мястото на България;

✓ провеждане на извънкласни и извънучилищни дейности, насочени към социална интеграция на ученици от ромски произход чрез образованиe;

✓ разработване на проучвания, последваща оценка на потребностите и стратегия за оптимизиране и адаптиране на мерките по интеграция на ромското население чрез културни дейности и прояви;

✓ реализиране на дългосрочна програма за работа с ромската общност в България с цел приобщаване и пълноценно интегриране на ромите към обществото, изграждане и формиране на модерна ценностна система адекватна на конституционното и административно правното устройство на България;

✓ осъществяване на съвместни проекти за обучения и придобиване практически умения от ромите за адекватна реакция и взаимодействие със структурите на БЧК при възникнали бедствия и кризи. Обединяване на усилията за насърчаване придобиването на образование, усвояване на занаяти, трудови навици и повишаване културата на ромите, повишаване здравната култура и насърчаване програми за профилактика и ваксинация.

✓ съдействие на ромската общност в община Самоков за съвестни дейности сред институциите както на местно регионално и национално ниво. Изработване и прилагане на пилотна инициатива като модел за интегрирано сближаване за решаване на проблеми на ромските общности чрез обединеното усилие на НПО на местно ниво. Изпълнение на програма за трудова и социална интеграция в региони с концентрация на малцинствени групи, преодоляване на социалната изолираност, безработица и интеграция на ромското малцинство в община Самоков - трайно безработни, бивши затворници, неквалифицирани млади хора, наркомани и други.

✓ създаване и администриране на постоянен информационен център за социални услуги. За изминалите 20 години самостоятелно или в партьорство фондацията е осъществила 10 проекта в общините София, Самоков, Своге, Драгоман, Костинброд, Божурище, Сливница, както е редица други с национално покритие.
Председател на Управителния съвет на Фондация „Саворе“ е Христо Петров Николов.